Header

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen,
die de IJssel Kliniek heeft genomen om zeker te stellen,
dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan,
Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens.

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld
Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins
Doeleinden zijn:
gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht)
gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en praktijkaccreditering
ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem
andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens.

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend
verwerking is noodzakelijk voor de verlening van kno-heelkundige zorg aan de patiënt
verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de IJssel Kliniek of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekerings-instelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

De IJssel Kliniek heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt, om zeker te stellen at patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.
Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding
Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaar bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren
Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Rechten van patiënt

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens, die over hem/haar zijn verzameld en verwerkt
De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is
Indien patiënt van mening is, dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglement van de IJssel Kliniek treedt in werking op 1 januari 2013 en is gepubliceerd op de website van de praktijk.